To novusidea tourism & travel blogs info είναι μια ιδέα-συνέχεια μιας σειράς blogs που ο υπογράφων θεωρεί «δωρεάν οχήματα» για ένα ου-τοπικό ταξίδι στο φιλοξενείο-γη. Στο δρόμο ο οδηγός συναντά τοπία, καταλύματα, αξιοθέατα, ανθρώπους, φαινόμενα, ιδέες που μετά από μία αφ-αιρετική αξιολόγησή τους, αποτυπώνει τις εντυπώσεις του με ιδιαίτερο τρόπο. Ευχαριστούμε το ξενοδοχείο-γη για το όμορφο αυτό ταξίδι και την δωρεάν παροχή άπειρων αγαθών και υπηρεσιών στους παραμένοντες … Παράλληλα μοντέρνα ή παραδοσιακά καταλύματα καλούνται να αποδείχνουν κάθε στιγμή την ικανότητα τους να αποπληρώνουν με ωραίο, σεμνό και value for money τρόπο τις ανάγκες των πελατών τους...

Google seminar for hotel online executives: how to grow Greek Tourism online

The folowing article is written by Nestorion Hotel after attending the google seminar. Explore Athens via Palaio Faliro accommodated at Nestorion Hotel. Book online here: https://nestorionhotel.reserve-online.net/?lang=el
Grow Greek Tourism On-line είναι το ζητούμενο, ο στόχος δηλαδή όπου συναντάται το ενδιαφέρον δύο (2) μεγάλων κύκλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Ο ένας της Ελλάδας με τις επιχειρήσεις της και ο άλλος  του Google! Ανάπτυξη λοιπόν μέσω του διαδικτύου! Πως; Αυτό είναι το ερώτημα και αυτό θέλησαν να εξηγήσουν οι υπεύθυνοι του marketing google Ελλάδος στο σεμινάριο που πραγματοποίησαν στην Αθήνα την 29.04.2015 σε μεγάλο συνεδριακό χώρο. Πλήθος ξενοδόχων και στελεχών τίμησαν την πρόσκληση και πήραν το μήνυμα: Αξιοποιείστε τα δυναμικά εργαλεία  του google και  προωθήστε την επιχείρησή σας.  Στην προσπάθειά σας αυτή θα έχετε  αρωγό την ειδική ομάδα του Google Adwards στο τηλέφωνο 0080044142656! https://events.withgoogle.com/ggto/arkhike/
Οι υπεύθυνοι υπογρέμμισαν ότι το #growGreekTourism περνάει μέσα από την ολοκληρωμένη προβολή της κάθε επιχείρησης από το google my business (google+) όπου με το χτίσιμο του κατάλληλου περιεχομένου και προώθησης η επιχείρηση θα αναδειχθεί στη googloσφαιρα και με εκπαίδευση, υποστήριξη, χρήση googloεργαλείων, καθοδήγηση και βοήθεια θα φθάσει εύκολα στο καταναλωτικό κοινό για ενημέρωση και εμπειρία.

Ο Διονύσης, στέλεχος του google, με πολύ απλά λόγια και γραφήματα παρουσίασε τις τάσεις της τουριστικής αγοράς και τις δυνατότητες που δίνονται στις επιχειρήσεις μέσα από την αύξηση της ζήτησης να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας (ναι καλά ακούσαμε το νούμερο 100.000)!  Καθώς επίσης πως είναι είναι δυνατόν να βελτιωθεί η διαδικτυακή παρουσία της κάθε επιχείρησης και ιδιαίτερα των μικρών.  Την σημασία των χαρτών της google τόνισε άλλο στέλεχος και πώς να αξιοποιούνται από τις επιχειρήσεις (street view). Επίσης έγινε λόγος για τις τάσεις που επικρατούν στην τουριστική αγορά, τον τζίρο (1.328 τρις) που επιτεύχθει την τελευταία χρονιά, την προέλευση των ταξιδιωτών, τις προτιμήσεις των και την μόδα του private accommodation!Τρείς (3) είναι οι βασικές διεργασίες που διατελούνται εσωτερικά στους καταναλωτές σε σχέση με την επιθυμία να δραπετεύσουν από την καθημερινότητα. Το inspiration, το search και το experience. Και στις τρείς διαδικασίες (διεργασίες) αυτές είναι δυνατόν να παρέμβει με διάφορους τρόπους ο καταναλωτής (εν δυνάμει ταξιδευτής).. Ποσοστά στατιστικά μέσω τεχνολογιών προκύπτουν για να δούμε τα location και τα destination, το chearching (44%), το planning (30%), το booking (20%) , to experiencing (11%) και το sharing (23%).
Οι αναζητήσεις για την Ελλάδα είναι αυξητικές, καθώς και τα things to do on the spot. To 1/3 των αναζητήσεων πραγματοποιείται από κινητές συσκευές για accommodation 52% για tourist attractions 22% για airtickets κλπ. Ο αναζητητής σε κάθε χώρα ψάχνει διαφορετικά προϊόντα.  Κορυφαίες αναζητήσεις για την Ελλάδα πραγματοποιούνται από την Ελλάδα φυσικά, την Γερμανία, την Ιταλία, την Γαλλία, την Ολλάνδία και άλλες χώρες κυρίως για πακέτα διακοπών, travel opportunities, destination activities, what to do, car rentals, walking tours, new products like cycliing, yoga, diving, sightseeing etc. Η προσπάθεια της επιχείρησης να προωθηθεί πρέπει να είναι ολόπλευρη με έμφαση στην επικοινωνία με τους χρήστες, την σωστή παρουσίαση στο διαδίκτυο, τις φωτογραφίες, και την παρουσία σε mobile εφαρμογές από τις οποίες όλο και συχνότερα γίνονται αγορές.Ο ιστότοπος business ή mobile δεν πρέπει να είναι περίπλοκος, να είναι φιλικός και με ωραίο διπλωματικό τρόπο να ζητάμε e-mail ή άλλα στοιχεία..  Μεγάλη σημασία παίζει η εξατομικευμένη προώθηση σε ιδιαίτερες ομάδες καταναλωτών ανάλογα με ηλικία, επάγγελμα κλπ και γιαυτό βέβαια μπορεί να αξιοποιηθούν ειδικά εργαλεία τoυ google call extention κλπ.  Καταλήγοντας τονίστηκε ότι to google my business είναι το κατάλληλο εργαλείο για την ανάπτυξη μικρών τουριστικών επιχειρήσεων και αξίζει το κόπο να το υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις  γιατί βγαίνει σε στα search παράλληλα με τον ιστότοπο με φωτογραφία και συνοπτικά εμπορικά στοιχεία της επιχείρησης.
Στην εκδήλωση υπήρξαν και άλλες ομιλίες, παρεμβάσεις και πλούσιος διάλογος και ερωτήσεις από το κοινό.  Μετά το πέρας των παρουσιάσεων ακολούθησε πλούσιο κοκτέιλ.
Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε πως μπορείτε να επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα μας g.co/GrowGreekTourism για να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αναπτύξετε την επιχείρησή σας μέσω του διαδικτύου ή να επωφεληθείτε από τη δωρεάν υποστήριξη της Google καλώντας στα 00800 4414 2656, 211 1809 412.
https://events.withgoogle.com/ggto/khresimo-uliko/
The folowing article is writen by Nestorion Hotel after attending the google seminar. Explore Athens via Palaio Faliro accommodated at Nestorion Hotel. Book online here: https://nestorionhotel.reserve-online.net/?lang=el
Grow Greek Tourism On-line is the goal, the goal that occurs where the interest of two (2) major business interests cycles meet each other. One of Greece with its businesses and one of Google! Development: So over the internet! How? That is the question and what they wanted to explain the responsible for the marketing google Greece in the seminar held in Athens on 29.04.2015 in a large conference room. Number of hoteliers and executives honored the invitation and got the message: Take advantage of the powerful tools of google and promote your business. In your quest helper you will have the panel of Google Adwards phone 0080044142656! #growGreekTourism passes through the integrated display of each enterprise by google my business (google +) where to build the appropriate content and promote the business will emerge in googlosfaira after training, support, the right use of google tools, guidance and assistance will easily reach the consumers demands.Dennis, member of google, in a very simply way and graphs presented the trends of the world tourism market and the opportunities given to businesses through increased demand to create new jobs (yes you heard the number 100,000)! And also it is possible to improve the online presence of any business and particularly small. The importance of google maps said another member and how to make use of the business (street view). Also was discussed the trends in the tourism market, the world turnover (1.328 trillion) that was achieved last year, the origin of travellers, preferences and fashion private accommodation! Three (3) are the basic processes remain internally consumers in relation to the desire to escape from everyday life. The inspiration, the search and experience. In all three processes (processes) they can intervene in several ways the consumer (potential traveller) .. Percentages statistics through technologies arise to see the location and destination, the searching (44%), the planning (30% ), the booking (20%), to experiencing (11%) and sharing (23%).Searches for Greece are increasing, and the things to do on the spot. To 1/3 of searches performed on mobile devices for accommodation 52% for tourist attractions 22% for air-tickets etc. The seeker in each country searches different products. Top searches for Greece incurred by Greece of course, Germany, Italy, France, Holland and other countries mainly holiday packages, travel opportunities, destination activities, what to do, car rentals, walking tours, new products like cycling , yoga, diving, sightseeing etc. The effort of the company to promote must be round with emphasis on communication with users, the correct presentation online, clear photos, and presence in mobile applications that increasingly are developped.The business website or mobile should not be complicated, be friendly and nice and in diplomatic way to ask e-mail or other elements .. Great importance plays the personalized promotion to specific consumer groups according to age, profession etc. and therefore certainly can exploit special tools of the google like call extension etc. .
In conclusion, it was stressed that the google my business challenge is the right tool for the development of small tourism enterprises and it is worthy to be adopted by businesses.
During the event there were also other speeches, interventions and rich dialogue and questions from the audience. After the presentations followed a rich cocktail party.
Useful information on how you can develop your business through the Internet or take advantage of Googles free calling support on 00800 4414 2656, 211 1809 412.
https://events.withgoogle.com/ggto/khresimo-uliko/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου